Bell Schedules

Below are YHS Block Schedules.
Green/White Day Block Schedule Normal Green/White Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Block 1 8:10 AM 9:35 AM 85 min
Split Block 1A 8:10 AM 8:51 AM 41 min
Split Block 2A 8:54 AM 9:35 AM 41 min
Block 2 9:42 AM 11:12 AM 90 min
Split Block 2A 9:42 AM 10:27 AM 45 min
Split Block 2B 10:30 AM 11:12 AM 42 min
Block 3 11:19 AM 1:19 PM 120 min
Lunch (A) 11:19 AM 11:49 AM 30 min
Block 3A Class Time 11:56 AM 1:19 PM 83 min
Lunch (B) 12:04 PM 12:34 PM 30 min
Block 3B Class Time 11:19 AM 12:04 PM 45 min
Lunch (C) 12:49 AM 1:19 PM 750 min
Block 3C Class Time 11:19 AM 12:49 PM 90 min
Block 4 (staggered dismissal 2:51/2:55) 1:26 PM 2:55 PM 89 min
Split Block 4A 1:26 PM 2:07 PM 41 min
Split Block 4B (staggered dismissal 2:51/2:55) 2:10 PM 2:55 PM 45 min
Tiger Day
Description / Period Start Time End Time Length
Block 1 8:10 AM 9:21 AM 71 min
Split Block 1A 8:10 AM 8:44 AM 34 min
Split Block 1B 8:47 AM 9:21 AM 34 min
Block 2 9:28 AM 10:39 AM 71 min
Split Block 2A 9:28 AM 10:02 AM 34 min
Split Block 2B 10:05 AM 10:39 AM 34 min
Homeroom 10:46 AM 11:24 AM 38 min
Block 3 11:31 AM 1:33 PM 122 min
Lunch (A) 11:31 AM 12:01 PM 30 min
Block 3A Class Time 12:08 PM 1:33 PM 85 min
Lunch (B) 12:16 PM 12:46 PM 30 min
Block 3B Class Time (before lunch) 11:31 AM 12:16 PM 45 min
Block 3B Class Time (after lunch) 12:49 PM 1:33 PM 44 min
Lunch (C) 1:03 PM 1:33 PM 30 min
Block 3C Class Time 11:31 AM 1:03 PM 92 min
Block 4 (staggered dismissal 2:51/2:55) 1:40 PM 2:55 PM 75 min
Split Block 4A 1:40 PM 2:14 PM 34 min
Split Block 4B (staggered dismissal 2:51/2:55) 2:17 PM 2:55 PM 38 min
Testing/Special Tiger Day Homeroom Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:10 AM 9:10 AM 60 min
Block 1 9:17 AM 10:20 AM 63 min
Split Block 1A 9:17 AM 9:47 AM 30 min
Split Block 2A 9:50 AM 10:20 AM 30 min
Block 2 10:27 AM 11:30 AM 63 min
Split Block 2A 10:27 AM 10:57 AM 30 min
Split Block 2B 11:00 AM 11:30 AM 30 min
Block 3 11:37 AM 1:41 PM 124 min
Lunch (A) 11:37 AM 12:07 PM 30 min
Block 3A Class Time 12:14 PM 1:41 PM 87 min
Lunch (B) 12:20 PM 12:50 PM 30 min
Block 3B Class Time (before lunch) 11:37 AM 12:20 PM 43 min
Block 3B Class Time (after lunch) 12:55 PM 1:41 PM 46 min
Lunch (C) 1:11 PM 1:41 PM 30 min
Block 3C Class Time 11:37 AM 1:11 PM 94 min
Block 4 (staggered dismissal 2:51/2:55) 1:48 PM 2:55 PM 67 min
Split Block 4A 1:45 PM 2:18 PM 33 min
Split Block 4B (staggered dismissal 2:51/2:55) 2:22 PM 2:55 PM 33 min
2 Hour Delay Sechedule
Description / Period Start Time End Time Length
Block 1 10:10 AM 11:01 AM 51 min
Split Block 1A 10:10 AM 10:34 AM 24 min
Split Block 1B 10:37 AM 11:01 AM 24 min
Block 2 11:08 AM 11:59 PM 771 min
Split Block 2A 11:08 AM 11:32 AM 24 min
Split Block 2B 11:35 AM 11:59 PM 744 min
Block 3 12:06 PM 1:48 PM 102 min
Lunch (A) 12:06 PM 12:36 PM 30 min
Block 3A Class Time 12:43 PM 1:48 PM 65 min
Lunch (B) 12:43 PM 1:13 PM 30 min
Block 3B Class Time (before lunch) 12:06 PM 12:43 PM 37 min
Block 3B Class Time (after lunch) 1:18 PM 1:48 PM 30 min
Lunch (C) 1:18 PM 1:48 PM 30 min
Block 3C Class Time 12:06 PM 1:18 PM 72 min
Block 4 (staggered dismissal 2:51/2:55) 1:55 PM 2:55 PM 60 min
Split Block 4A 1:55 PM 2:21 PM 26 min
Split Block 4B (staggered dismissal 2:51/2:55) 2:24 PM 2:55 PM 31 min